Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

01:16
4657 8727 500
Reposted fromhair-more hair-more viapulczynski pulczynski

April 13 2017

23:55
Yes, be patient with me. My heart is heavy.
Albert Camus, The Possessed: A Play  (via m-as-tu-vu)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle

April 10 2017

17:17
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianosiemka nosiemka

April 01 2017

kolis
11:48
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

March 29 2017

kolis
21:46
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
kolis
21:44
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

March 23 2017

kolis
18:35
2560 b6ad 500
Reposted fromhomczi homczi viasoadysta soadysta

March 21 2017

23:21
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin

March 18 2017

kolis
19:41
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viasoadysta soadysta

March 16 2017

kolis
18:47

March 15 2017

kolis
18:06
Reposted fromelegy elegy viahahat hahat

March 14 2017

kolis
19:39
3117 d6f1
kolis
16:41
4741 89a6 500
Just because I don’t talk to you it doesn’t mean I still don’t think about you. I’m just distancing myself because I know I can’t have you.
Reposted fromtost tost viapiro piro
09:53

March 13 2017

22:00
1787 9f78 500

cosmicwolfstorm:

Gateway - Conservator Walk by Lorenz Hideyoshi Ruwwe

Reposted fromraZe raZe viaorangeugarte orangeugarte

March 12 2017

23:23
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialenka024 lenka024
kolis
21:17
kolis
13:42
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin
13:41
3445 cba0 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin

March 10 2017

kolis
13:59
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl