Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

kolis
18:32
9320 cfa5 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viairmelin irmelin

February 14 2018

kolis
00:16
9070 3cbc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin

February 13 2018

kolis
11:36
9617 4a51
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin

February 11 2018

kolis
23:38
Deamon by Antonio J. Manzanedo
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

February 10 2018

21:38
7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viairmelin irmelin

February 09 2018

kolis
20:46
7857 9189

February 07 2018

kolis
07:48
Fiend by Victor Hugo Harmatiuk
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

February 02 2018

kolis
11:15
Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten świat.
— S.J. Lec
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viairmelin irmelin

January 28 2018

kolis
18:31
Reposted frominzynier inzynier viairmelin irmelin
kolis
18:30
6257 5738
Reposted frombaeren baeren viairmelin irmelin

January 27 2018

kolis
19:32
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
kolis
19:28
3876 5567
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin

January 26 2018

kolis
17:32
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin

January 22 2018

kolis
07:26
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viairmelin irmelin

January 08 2018

kolis
03:31
4739 d76c 500
Reposted fromtfu tfu viasoadysta soadysta

January 07 2018

kolis
16:51
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin

January 06 2018

kolis
11:57
6565 61ed 500
Reposted fromoll oll viaKing-Karl King-Karl

January 05 2018

kolis
23:51
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

December 30 2017

kolis
01:22
6333 05b2
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

December 27 2017

kolis
12:20
1242 6b0a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl