Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

kolis
14:11
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
kolis
01:35
9940 5003 500
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin

August 18 2017

kolis
02:57
3454 20d9 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

August 16 2017

kolis
16:49
8140 8f9b 500
Reposted frompffft pffft viaKing-Karl King-Karl

August 07 2017

kolis
06:33
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

August 06 2017

kolis
14:43
4946 af6f 500
my kind of dream vol. 1
Reposted fromPiro Piro

August 03 2017

kolis
08:51
4830 0287
Reposted frompoledance poledance viairmelin irmelin
kolis
06:17
5785 04e4
Reposted fromsosna sosna vialifu lifu

July 27 2017

kolis
20:08

July 18 2017

13:53
kolis
13:51
7371 f259
Reposted fromsiostrzyca siostrzyca viaazazel azazel
kolis
13:49
6986 0196
Reposted fromsosna sosna vialenka024 lenka024
13:42
3722 9263 500

targuzzler:

kant:

sometimes you just gotta treat yourself 

this post gave me rickets

Reposted frommisha-smiles misha-smiles viabercik bercik
kolis
13:39
4212 4eb9 500
Reposted fromsosna sosna viakaktu kaktu

July 16 2017

18:20
9182 7196

glamoroussource:

I suppose I am one of life’s naturally clumsy people; I don’t drop stuff all the time, or break things, but I’m just generally a bit flustered.

Reposted fromthe-11-doctor the-11-doctor viaredheads redheads
17:23
5381 7ffa
Reposted fromtayfun tayfun viaredheads redheads

July 13 2017

10:55
8716 9101 500
Reposted fromtayfun tayfun viaredheads redheads

July 12 2017

kolis
15:39
1166 a5a6

July 08 2017

kolis
21:55
7427 aae7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
kolis
05:25
I tak rozpoczął dorosłość: trzy lata obijania się od brzegu do brzegu w zamulonym bajorku obrośniętym drzewami blokującymi światło, za ciemno było, by mógł stwierdzić, czy jeziorko, w którym się pławi, otwiera się na rzekę, czy też zamyka się w swoim własnym małym uniwersum, w którym on miałby spędzić lata, dekady – całe życie – poszukując na oślep drogi wyjścia, która nie istnieje, bo nigdy nie istniała.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viaRani Rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl